среда, 17 января 2018 г.

անգլերեն


Cyclone Mekunu is a tropical storm. It hits Oman and Yemen. It cuts power lines. It floods the streets. It leaves three people dead. The winds blow up to 200 kilometres per hour. At least 40 people are missing.

Cyclone-Ցիկլոն

Power lines-էլեկտրական գծեր

Floods-ջրհեղեղներ

Are missing-բացակայում են
This news is from Paris. A father goes shopping. He leaves his son home alone. The son is only four years old. Their home is a flat on a fourth floor.
The boy gets in danger. He gets on the balcony. He hangs from it. He can fall down and die. Luckily, a brave man takes action. He climbs up the building. He is like Spider-man! He gets to the boy and saves him. People call the man a hero.
The hero is an illegal immigrant. President Macron meets him. He tells him that he is brave and good. The President also tells him that he can stay in France. The man is no longer an illegal immigrant. He can work as a firefighter, too.

Brave-խիզախ

Climbs-բարձրանալ

illegal immigrant-անօրինական ներգաղթող


An accident happens in a club in Colorado, USA. A man dances there. He is an FBI agent. He is off-duty. He has his gun. People watch him dance. The agent does a back flip. His gun falls on the floor. The gun fires and hits a man.


Off-duty-ծառայությունից դուրս

Back flip-

Fires-հրդեհները

A museum in Chicago has a new exhibit. It is a skeleton of a dinosaur. It is the biggest ever found. The bones do not come from one animal. They come from seven dinosaurs. All of them are from Argentina.
This type of dinosaur has a long neck. It eats plants. Its name is Patagotitan mayorum.


Exhibit-ցուցադրել

Skeleton-կմախք

Ever found-հայտնաբերումPeople make a lot of litter. Plastics can be a problem. The Galapagos Islands are in the Pacific Ocean. Plastics from South America and the Pacific are littering the islands.
The Galapagos Islands are home to hundreds of endemic species. People must do something about the litter.

Լitter-աղբ

Լittering-աղտոտել

Endemic species-տեղային տեսակներThis news is from Tokyo. People have animal cafés there. They have cat, rabbit, owl, snake, and even hedgehog cafés. One hedgehog café is called “Harry”. This is a play on words. “Hari” means “needle” in Japanese.
In the café, there are 30 hedgehogs. Every hedgehog is of a different kind. You can play with them. One hour costs 9 dollars.

Hedgehog-ոզնի

Needle-ասեղ

Kind-բարիItaly was a monarchy. In 1946, it became a republic. This was on June 2nd. Italians celebrate June 2nd as the Republic Day. They hold a military parade every year.


Became-դարձավ

Military parade-ռազմական շքերթ


The Beach’ is a film.  People make it in 1999. They film it in Maya Bay, Thailand. Leonardo DiCaprio is in the film.
Due to the film, people start to visit Maya Bay. Around 4,000 people come every day! Animals and plants suffer. There are too many tourists! Scientists want to protect the beach. They close it for four months. They give the animals and plants time to get better. When the beach opens again in September, only 2,000 people a day will be allowed to come.

Suffer-տառապել

Will be allowed to-թույլատրվում է

This news is about a Chihuahua. It is very small. It is only 4.5 kilograms heavy.
The Chihuahua goes on a bridge in California. It is a big bridge. It is the San Francisco-Oakland Bay Bridge. Police want to catch the Chihuahua. They follow it on a motorcycle. In the end, they catch the dog.
Police are looking for the Chihuahua’s owner.

Follow-հետևել
Owner-սեփականատեր

A man is in prison. He talks to other prisoners there. He becomes friends with radical prisoners. He becomes radical, too. He wants to carry out a terror attack.
Police release the man from the prison. He attacks two police officers. He takes their guns and kills them. He then kills another person. Everything ends when the police stop him. They shoot and kill him.


Radical-արմատական


Release-ազատվել


She sits in the car. Her dad turns on the radio. A song plays. She taps her feet. She sways her head. Her dad laughs at her. He likes the song too. The song is over. The radio plays a different song. She does not like the new song. She sits quietly.

She-նա    sit-նստեց   Her-իրա  

Երկրաչափություն


Դաս 1.
Տեսական նյութ
Կոորդինատային հարթություն
Շախմատի պարտիայի քայլերը գրելու համար պայմանավորվել են շախմատի տախտակի վանդակները նշանակել տառերով և թվանշաններով:

Օրինակ, այն վանդակը, որի վրա գտնվում է սև զինվորը, նշանակում են F7, իսկ այն վանդակը, որի վրա գտնվում է սպիտակ ձին՝ D2: Եթե շախմատի տախտակի վանդակների սյունակները նշանակենք ոչ թե տառերով, այլ, ինչպես և տողերը, թվանշաններով, ապա այն վանդակը, որի վրա գտնվում է սպիտակ ձին, կունենա (4; 2) նշանակումը, իսկ այն վանդակը, որի վրա գտնվում է սև զինվորը՝ (6; 7) նշանակումը:
Նշանակելով վանդակները, պահպանում են որոշակի կարգ. սկզբում ցույց են տալիս սյան նշանակումը, իսկ հետո՝ տողինը:
Կինոթատրոնի դիտադահլիճում տեղերը նույնպես կարելի է տալ թվերի զույգերով. առաջին թվով նշանակել շարքի համարը, իսկ երկրորդով՝ այդ շարքում բազկաթոռի համարը: Ընդ որում (3; 8) և (8; 3) տեղերը տարբեր են. առաջինը երրորդ շարքի N8 բազկաթոռն է, իսկ երկրորդը՝ ութերորդ շարքի N3 բազկաթոռը:
Նման ձևով կարող ենք նշանակել նաև կետերի դիրքըհարթության վրա: Այդ նպատակով հարթության վրա տանում են երկու ուղղահայաց OX և OY կոորդինատային ուղիղները, որոնք հատվում են հաշվման O սկզբնակետում: Այդ ուղիղները կոչվում ենկոորդինատների համակարգ հարթության վրա, իսկ O կետը՝կոորդինատների սկզբնակետ: Հարթությունը, որի վրա ընտրված է կոորդինատների համակարգը, անվանում են կոորդինատային հարթություն:
Դիցուք M-ը կոորդինատային հարթության որևէ կետ է: Նրանով տանենք OX կոորդինատային ուղղին ուղղահայաց MA ուղիղը, և OY կոորդինատային ուղղին ուղղահայաց MB ուղիղը: Քանի որ A կետի կոորդինատն է 6, իսկ B-ինը՝ -5, ապա M կետի դիրքը որոշվում է (6; -5) թվերի զույգով: Այդ թվերի զույգն անվանում են M կետի կոորդինատներ: 6 թիվն անվանում են M կետի աբսցիս, իսկ -5 թիվը՝ M կետի օրդինատ: OX կոորդինատային ուղիղն անվանում ենաբսցիսների առանցք, իսկ OY կոորդինատային ուղիղը՝օրդինատների առանցք:
6 աբսցիս և -5 օրդինատ ունեցող M կետը նշանակում են այսպես՝ M(6; -5): Ընդ որում միշտ առաջին տեղում գրում են կետի աբսցիսը, իսկ երկրորդում՝ նրա օրդինատը: Եթե տեղափոխենք կոորդինատների տեղերը, ապա կստացվի բոլորովին այլ՝ H(-5; 6) կետը:
Կոորդինատային հարթության յուրաքանչյուր M կետին համապատասխանում է թվերի մեկ զույգ՝ նրա աբսցիսը և օրդինատը: Եվ ընդհակառակը, յուրաքանչյուր թվերի զույգին համապատասխանում է հարթության մեկ կետ, որի համար այդ թվերը կոորդինատներ են:
Նկարում ցույց է տրված, թե ինչպես պետք է հասնել (-4; -3) կոորդինատներով C կետը. սկզբում պետք է OX առանցքով անցնել հաշվման սկզբից դեպի ձախ 4 միավոր, իսկ հետո՝ 3 միավոր ներքև:
Աշխարհագրության մեջ կետերի դիրքը երկրի մակերևույթի վրա նույնպես երևում են երկու թվերով (աշխարհագրական կոորդինատներով՝ լայնությամբ և երկարությամբ):
Հատվածի միջնակետի կոորդինատները
Դիցուք տրված է A և B ծայրակետերւվ AB հատվածը, որտեղ A(x1; y1) и B(x2; y2)
Այդ դեպքում AB-ի M միջնակետի կոորդինատները կլինեն՝
Առաջադրանքներ
1) Կոորդինատային հարթության մեջ նշեք A(-3, -1) և B(5, 3)
կետերը: Գտեք AB հատվածի միջնակետի կոորդինատների գումարը:
2)

3)
4) Տրված են A(1;-2), B(3;2) կետերի միջնակետերը: Գտեք AB հատվածի միջնակետի կոորդինատների տարբերությունը:
5)    
Դաս 2
Դաս 1-ի կրկնություն
1.
2.

3.
Դաս 3

Տեսական նյութ
Կետերի հեռավորությունը կոորդինատներով
Դիցուք՝ Oxy կոորդինատային հարթության վրա տրված են A(x1, y1) և B(x2, y2) կետերը: A և B կետերի հեռավորությունը (AB հատվածի երկարությունը) արտահայտենք այդ կետերի կոորդինատներով:

                       dAB=(x2-x1)2+(y2-y1)2


Առաջադրանքներ
1) Գտեք A և B կետերի հեռավորությունը, եթե՝
ա) A(2; 7), B(-2; 7)
բ) A(-5; 1), B(-5; -7)
գ) A(-3; 0), B(0; 4)
դ) A(0;3), B(-4;0):
4 miavor
2)  Գտեք MNP եռանկյան պարագիծը, եթե M(4;0), N(12; -2), P(5; -9):
n2 miavor

3) Ապացուցեք, որ ABC եռանկյունը հավասարասրուն է, եթե նրա գագաթներն ունեն հետևյալ կոորդինատները.
ա) A(0;1), B(1; -4), C(5; 2)
բ) A(-4; 1), B(-2; 4), C(0;1):
4 miavor

ԹԵՍՏԵՐ
Դաս 4
Տեսական նյութ
Շրջանագծի հավասարումը
Դասը և առաջադրանքներն այստեղից
1 ռաջադրանք
2
3

4)5
3 miavor

Դաս 6
Տեսական նյութ
Վեկտորի հասկացությունը
Դիտենք կամայական հատված : Նրա վրա կարելի է նշել երկու ուղղություն` մի ծայրից մյուսը և հակառակը : Որպեսզի ընտրենք այդ ուղղություններից մեկը, հատվածի մի ծայրն անվանենք սկիզբ , իսկ մյուսը ` վերջ, և հաշվի առնենք, որ հատվածն ուղղված է սկզբից դեպի վերջ: Նկ. 1
  Նկ. 1

Սահմանում 1. Այն հատվածը , որի համար նշված է , թե նրա ծայրերից որն է սկիզբը , և որը` վերջը , կոչվում է ուղղորդված հատված կամ վեկտոր։
Վեկտորը նշանակում են լատինական երկու մեծատառերով, որոնց վերևը դրվում է գծիկով սլաք, օրինակ՝
AB: Առաջին տառը նշանակում է վեկտորի սկիզբը, իսկ երկրորդը՝ վերջը:

 
Վեկտորները հաճախ նշանակվում են լատինական փոքրատառերով. այդ դեպքում գրվում է մեկ փոքրատառ և վերևը դրվում է գծիկով սլաք, օրինակ՝ a, b, c նկ. 2


նկ. 2
Հարթության յուրաքանչյուր կետը դիտվում է որպես վեկտոր : Այդ դեպքում վեկտորը կոչվում է զրոյական : Զրոյական վեկտորի սկիզբն ու վերջը համընկնոմ են: Զրոյական վեկտորը հաճախ նշանակվում է O պայմանանշանով:
Սահմանում 2. Ոչ զրոյական ABվեկտորի երկարություն կամ մոդուլ կոչվում է AB հատվածի երկարությունը : Համարվում է , որ զրոյական վեկտորի երկարությունը հավասար է 0-ի։
AB-ի երկարությունը նշանակվում է AB, նմանապես a-ի երկարությունը՝ a
Սահմանում 1.
Ոչ զրոյական վեկտորները կոչվում են համագիծ, եթե նրանք գտնվում են կամ նույն ուղղի, կամ զուգահեռ ուղիղների վրա: Զրոյական վեկտորը համարվում է ցանկցած վեկտորին համագիծ:
Սահմանում 2.
Ոչ համագիծ վեկտորներն անվանում են տարագիծ
Օրինակ՝ նկարում a, b, AB, CD և MM (զրոյական վեկտոր) վեկտորները համագիծ են, իսկ AB և EF, ինչպես նաև CD և EF-ը տարագիծ են:
Սահմանում 3.
Երկու համագիծ վեկտորներ կոչվում են համաուղղված, եթե նրանք ունեն նույն ուղղությունը և գրում ենք՝ ab:
Սահմանում 4.
Երկու համագիծ վեկտորներ կոչվում են հակաուղղված, եթե նրանք ունեն տարբեր ուղղությունը և գրում ենք՝ ab:
Պայմանավորվենք զրոյական վեկտորը համարել ցանկցած վեկտորին համաուղղված:
Սահմանում 5.
Վեկտորները կոչվում են հավասար, եթե նրանք համաուղղված են և նրանց երկարությունները հավասար են:
Այսպիսով՝ a=b եթե ab և |a|=|b|

Գրքից
52.Առաջադրանքներ
1)  ABCD ուղղ.
    AB=3 սմ
    BC=4 սմ
    AM=MB
    Գտնել AB,BC , DC, MC, MA երկարությունները

2)
AD=12 սմ
AB=5 սմ
<D=450
Գտնել BD, CD, AC երկարությունները

 
3)
Տրված է ABCD զուգահեռագիծը
Արդյոք հավասա՞ր են հետևյալ վեկտորները.
ա) AB և DC
բ) BC և DA
գ)  AO և OC
դ)   AC և DB


4)
 Արդյոք ճշմարի՞տ է հետևյալ պնդումը.
ա) եթե a=b, ապա ab
բ)  եթե a=b, ապա aևb -ն համագիծ են
գ) եթե a=b, ապա ab
դ) եթե a=0, ապա ab

Դաս 7
Տեսական նյութ
Վեկտորների տեղադրումը տրված կետից,  վեկտորների գումարը
Պնդում  Ցանկացած կետից կարելի է տեղադրել տրված վեկտորին հավասար վեկտոր, ընդ որում՝ միայն մեկը:

Առաջադրանքներ
1)  Գծեք զույգ առ զույգ տարագիծ x, y, z վեկտորներ և կառուցեք
x+ y, x+ z,  z+ y վեկտորները:
2) Գծեք զույգ առ զույգ տարագիծ a, b, c , d, e վեկտորներ և օգտվելով բազմանկյան կանոնից՝ կառուցեք
a+ b+ c+ d+ eվեկտորը:
3) Տրված է կամայական քառանկյուն՝ MNPQ-ն: Ապացուցեք, որ՝
ա) MN+ NQ=MP+ PQ
բ) MN+ NP=MQ+ QP


4) ABC հավասարակողմ եռանկյան կողմը a է: Գտեք`
ա) AB+ BC երկարությունը
բ)   AB+ AC երկարությունը
Դաս 11
Տեսական նյութ
Վեկտորի կոորդինատները
Տեսական նյութն ու առաջադրանքներն այստեղ

Առաջադրանքներ
\


Չորրորդ տարբերակ
1)


2) Տրված են A(-10; 3) և B(-1; 0) կետերը: Գտնել BAվեկտորի կոորդինատները:

3) Տրված է A(2;3), B(1;-4) և C(5; 8) գագաթներով ABC եռանկյունը:
ա) Գտնել BC հատվածի M միջնակետի կոորդինատները:

բ) Գտնել AM միջնագծի երկարությունը: